• Statut školního žákovského parlamentu

   • I. obecná ustanovení

    1. Žákovský parlament je volen jednou ročně, a to vždy na začátku školního roku. V každé třídě druhého stupně, vyjma šestých ročníků, je volen jeden zástupce.
    2. Předsedou parlamentu je jeden z učitelů, který je jmenován vedením školy.
    3. Žákovský parlament se schází dle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Schůzi svolává vždy předseda. Ve výjimečných případech lze schůzi svolat na návrh nadpoloviční většiny členů parlamentu.
    4. Z každého jednání je pořízen zápis, který je zveřejněn na nástěnce.

    II. Cíl školního parlamentu

    1. Vytvořit informační most mezi žáky a učiteli.
    2. Vytvořit zpětnou vazbu pro všechny učitele a vedení školy.
    3. Předcházet jevům jako "ŠIKANA", "FYZICKÉ OBTĚŽOVÁNÍ", "PSYCHICKÉ VYDÍRÁNÍ" a podobně.
    4. Bdít nad striktním dodržováním školního řádu, který je základním předpokladem k rozvíjení osobnosti svobodně a demokraticky myslícího žáka naší školy.

    III. Činnost školního parlamentu

    1. Členové parlamentu mají právo dotazovat se všech učitelů či vedení školy na nejasnosti spojené s výukou a provozem školy a na jejich případné řešení.
    2. Každá připomínka bude ředitelem školy prošetřena a výsledek oznámen vhodnou formou žákům (viz Školní řád odstavec VI. Bod č. 15).
    3. O zveřejnění informací se starají členové parlamentu a to formou vyhrazené nástěnky a osobním kontaktem se spolužáky.

    IV. Závěrečné ustanovení

    Statut byl schválen a vešel v platnost dne 1. prosince 2003.